ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 ร้านค้าชมรมแม่บ้านฯ

Untitled Document

ข้อบังคับของ "ชมรมสมรมุ่งพัฒนา"

ข้อ ๑ ชมรมนี้ชื่อว่า "ชมรมสมรมุ่งพัฒนา"

ข้อ ๒ สำนักงานตั้งอยู่ที่ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่าว กทม. ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๘๑ ๒๓๑๔ และ ๒๘๒ - ๖๖๘๖


วัตถุประสงค

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้
     ๓.๑ เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคี ในหมู่แม่บ้านและ เจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง ให้สมกับคำขวัญที่ว่า "ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมทำ"
     ๓.๒ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ และหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเ้จ้าหน้าที่ กรป.กลาง ให้ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว
     ๓.๓ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง ที่ประสบความเดือดร้อน
     ๓.๔ เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือกิจกรรมของ กรป.กลาง ที่เป็นประโยชน์ตามโอกาสที่เหมาะสม


ผู้อุปถัมภ์และผู้อุปการะ

ข้อ ๔ โดยมติของที่ประชุมชมรม จะเชิญผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการะคุณ เ็ป็นผู้อุปถัมภ์ หรือผู้อุปการะก็ได้


ประเภทและสภาพของสมาชิก

ข้อ ๕ สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง และภริยาของเ้จ้าหน้าที่ กรป.กลาง

ข้อ ๖ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่ชมรม ที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเป็นสมาชิก


สิทธิของสมาชิก

ข้อ ๗ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
     ๗.๑ เข้าร่วมชมรมได้ตามความประสงค์
     ๗.๒ เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม


ความสิ้นสุดสภาพของสมาชิก

ข้อ ๘ สมาชิกภาพของสมาชิก สิ้นสุดเมื่อ
     ๘.๑ ตาย
     ๘.๒ ลาออกจากราชการหรือย้ายออกจาก กรป.กลาง (ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง)
     ๘.๓ สามีออกจากราชการรหือย้ายออกจาก กรป.กลาง (ในกรณีที่เป็นภริยาของเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง)


การบริหาร

ข้อ ๙ ในการบริหารงานของชมรม ให้มีกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะกรรมการบริหาร" มีหน้าที่บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของชมรม
     คณะกรรมการบิรหารประกอบด้วย ประธาน ๑ รองประธาน ๔ ปฏิคม ๑ เหรัญญิก ๑ ประธานฝ่ายกิจกรรม ๑ ผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ เลขานุการ ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ กรรมการ ๗ นอกนั้นเป็นกรรมการกลางตามความเหมาะสม

 

  ต่อไป

ลิงค์น่าสนใจ

| ผู้หญิง ผู้หญิง | พยากรณ์ชะตาราศรีค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ | ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สี | ข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี | NBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com